ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون، کلیه روابط احساسی و عاطفی و عاشقانه، کلا و یا جزئا ممنوع می باشد! ضمنا ازدواج قانونگذار و هرگونه تفکر و خیالپردازی پیرامون این مسئله نیز ممنوع می باشد!

متخلف از این ماده به عدم استفاده از فضای مجازی از شش ماه الی یک سال محکوم می گردد!


تبصره ۱: بازگشت ماهی و شرایط بعد از آن مشمول این ماده نمی گردد. 

تبصره ۲: پست های طنز پیرامون موضوع این ماده استثناء می باشد!
منبع : بی حاشیه |تصمیم اکبر
برچسب ها : ماده